Sic kemi njoftuar blog.al nuk do jete me nen kontrollin tone, por ne do vazhdojme punen me Sherbimin e RPC. Nëpërmjet RPC.Blog.Al ne marrim njoftime për postime të reja dhe i njoftojmë ato në Twitter dhe i ruajme ne nje databaze duke i kategorizuar sipas faqeve. Ky shërbim është i rëndësisshëm për ne për një projekt kërkimi të faqeve shqipe.

Do deshironim te ndryshonim adresen e rpc, nuk do jete me rpc.blog.al por rpc.shqiperia.com.

Në wordpress ky shërbim (Update Service Ping RPC) shtohet tek Options>Writings ka nje modul per Update Service.

http://rpc.pingomatic.com/
http://rpc.shqiperia.com/

Domaini rpc.blog.al do te jete akoma aktiv, edhe sherbimi do te pergjigjet, por per te qene te sigurt per nje periudhe te gjate pune, do deshironim te ndryshohej ne rpc.shqiperia.com.