Ky eshte nje shenim i shkurter per te njoftuar qe tek Shqiperia.Com kemi hapur nje seksion me te gjitha njoftimet, lajmet e fundit nga Mediat (Televizive dhe Shtypi i Dites). Keto lajme mbulojne kryesisht te gjithe aktivitetin gjate zgjedhjeve ne diten e sotme dhe procesin e votimit ne ditet ne vazhdim. Gjate diteve ne vazhdim do te kemi dhe perditesime te castit mbi rezultatin e zgjedhjeve. Per te ndjekur keto lajme mund te vizitoni faqen e pare te Shqiperia.com (shih qeliza djathtas ekranit).

Gjithashtu lajmet jane te mundshme dhe nepermjet RSS (http://lajme.shqiperia.com/feed/rss/kat/1/kategoria/Politika)

Lajme Politika RSS

Lajme Politika RSS

ose Twitter (http://twitter.com/ShqiperiaCom)

Shqiperia.Com Twitter

Shqiperia.Com Twitter